Podmínky pronájmu

Minimální délka pronájmu vozidla je 5 dní, v hlavní sezóně 7 dní. Při pronájmu na 5-6 dní je účtován servisní poplatek ve výši 1.500 Kč. U krátkodobých pronájmů (kratších než 6 dní) je nastaven kilometrový limit na 300 km/den. U pronájmů na 7 a více dní není účtován servisní poplatek, taktéž není nastaven kilometrový limit. U jednosměrných pronájmů v rámci Evropy je minimální doba stanovena na 10 dní.

U dlouhodobých pronájmů (delších než 14 dní) je navíc možnost bezplatného přistavení obytného vozu kdekoliv v rámci České republiky.

Nájemné a rezervace

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za užívání vozidla smluvní cenu.

Nájemce je povinen zaplatit 50% celkové částky nejpozději 10 dní po obdržení podepsané smlouvy. Zbytek půjčovného bude doplacen 5 pracovních dní před předáním vozu. U jednosměrných pronájmů je nájemce povinnen doplatit zbytek půjčovného 45 dní před předáním vozu.

Na místě předání je vyžadována bezpečnostní kauce ve výši 35 tisíc korun. Kauce bude vrácena v plné výši za předpokladu, že vůz bude zpět předán v čistém a nepoškozeném stavu, bez chybějícího vybavení v dohodnutý čas a na dohodnutém místě. Nádrž na naftu musí být doplněna, toaleta vyprázdněna.

Deposit bude poslán na účet nájemce do 10 dnů od vrácení vozu, v případě že vůz bude předán v bezvadném stavu. V případě poškození vozu bude deposit vrácen po sjednání nutných oprav.

Preferovaný způsob úhrady je převodem na bankovní účet.

Úplata za nájem zahrnuje:

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta, havarijní pojištění, asistenční služby, dálniční známku pro Českou republiku.

V ceně nájmu je i vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam této výbavy je součástí “Předávacího protokolu obytného vozu”.

 

V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit storno poplatek:

  1. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 20 či více dní před počátkem nájmu, není účtován stornovací poplatek.
  2. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 19 až 10 dní před počátkem nájmu, je účtován stornovací poplatek ve výši 25 % z celkové částky.
  3. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 9 až 5 dní před počátkem nájmu, je účtován stornovací poplatek ve výši 50 % z celkové částky.
  4. V případě, že je od smlouvy odstoupeno 4 či méně dní před počátkem nájmu, je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % z celkové částky.
  5. V případě předčasného vrácení vozu, nevzniká žádný nárok na vrácení části z nájemného.

V případě nařízené karantény, onemocnění COVID-19 nebo vládního nařízení omezujícího pohyb osob mimo trvalé bydliště, lze požádat o změnu termínu dle rezervačních možností pronajímatele zdarma.

 

II.

Práva a povinnosti stran
Práva, povinnosti a prohlášení stran

1. Podepsáním předávacího protokolu při předání vozidla nájemce potvrzuje, že vozidlo převzal v řádném technickém stavu, a že vozidlo nevykazovalo známky poškození. Dále potvrzuje převzetí vybavení vozu, klíčů od vozidla a kompletní dokumentaci týkající se vozidla. Zavazuje se tímto k navrácení výše uvedeného v termínu výše uvedeném. Zavazuje se taktéž k vrácení vozidla pronajímateli v totožném stavu, v jakém mu bylo předáno. V případě nadměrného znečištění vozidla při vrácení bude nájemci účtován poplatek za čištění vozu ve výši 3000,- Kč. Pronajímatel je oprávněn nárok na tento poplatek započíst vůči pohledávce nájemce na vrácení kauce. Strany se dohodly, že nadměrnost znečištění vozidla při jeho vrácení nájemcem posuzuje výhradně pronajímatel.
2. Podepsáním předávacího protokolu nájemce dále potvrzuje, že převzal vůz s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a zavazuje se k vrácení vozu taktéž s plnou nádrží.
3. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž je obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením těchto povinností způsobil.
4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda zaviněná jeho nedbalostí, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Nájemce je povinen jakoukoliv vzniklou škodu, zničení či ztrátu vozidla či jeho vybavení v době nájmu sdělit pronajímateli bez zbytečného odkladu od jejího vzniku, a to telefonicky nebo na e-mail pronajímatele. Nutné opravy na vozidle může učinit pouze osoba k tomu odborně způsobilá. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. V případě, že by cena opravy vozidla v době nájmu přesahovala 2000 Kč, je k jejímu provedení zapotřebí předchozí souhlas pronajímatele.
5. Nájemce nesmí užívat vozidlo k jakýmkoliv obchodním účelům, účastnit se s vozidlem závodů a nesmí užít vozidlo k odtahu nebo tažení dalších vozidel. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením těchto povinností způsobil, a to v plném rozsahu.
6. Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv ztrátu či poškození osobních věcí nájemce z prostoru vozidla v průběhu nájmu. Odpovědnost za poškození vozidla třetí osobou, vyjma dopravních nehod způsobených třetí osobou, kdy škodu z těchto dopravních nehod nahradí pojišťovna viníka nehody, nese nájemce.
7. Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy tak při odstavení vozidla, a že zajistí, aby tento zákaz dodržovali také všechny osoby užívající s ním vozidlo v době nájmu.
8. V případě, že si nájemce volí přesné místo vyzvednutí vozidla, je povinen pronajímateli sdělit čas a přesnou adresu místa vyzvednutí vozidla, a to nejpozději 2 týdny před zahájením nájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu času a přesné adresy místa vyzvednutí vozidla s ohledem na vhodnost přistavení vozidla, a to na nejbližší možnou alternativu.
9. V případě, že si nájemce volí přesné místo vrácení vozidla je povinen pronajímateli sdělit čas a přesnou adresu místa vrácení vozidla, a to nejpozději 2 týdny před koncem nájmu. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu času a přesné adresy místa vrácení vozidla s ohledem na vhodnost vyzvednutí vozidla, a to na nejbližší možnou alternativu.

10. Nájemce výslovně souhlasí a prohlašuje, že dodatečně uhradí pronajímateli veškeré pokuty za dopravní přestupky vzniklé v souvislosti s užíváním vozidla v době nájmu, a dodatečně uhradí veškeré dálniční a jiné silniční poplatky vzniklé v souvislosti s užíváním vozidla nájemcem v době nájmu, které byly pronajímateli dodatečně vyčísleny a zaslány příslušnými orgány po skončení nájmu. Nájemce se zavazuje tyto pokuty a poplatky uhradit neprodleně na bankovní účet pronajímatele po jejich oznámení pronajímatelem. Vzhledem k možné dlouhé prodlevě od spáchání přestupku do výzvy k jeho zaplacení, či vyčíslení silničních poplatků, je nájemce povinen tyto poplatky uhradit až po dobu 5 let od skončení nájmu. Strany tímto proto sjednávají prodloužení promlčecí doby nároků pronajímatele na úhradu nároků uvedených v tomto odst. na 10 let od skončení nájmu.
11. Strany se výslovně dohodly, že v případě hrubého porušení povinností nájemce stanovených touto smlouvou, zejména v případě způsobení škody na vozidle nedbalostním jednáním nájemce, je pronajímatel oprávněn nájemci odebrat vozidlo a ukončit nájem vozidla předčasně, a to od okamžiku porušení těchto povinností nájemcem. Náklady na předčasné odebrání vozidla pronajímatelem z těchto důvodů, je pronajímatel oprávněn započíst vůči nároku nájemce na vrácení kauce. V případě předčasného ukončení nájmu vozidla z důvodů uvedených v tomto čl. je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající části uhrazeného nájemného za období, o které bylo trvání nájmu zkráceno pro jeho předčasné ukončení.
12. V případě závažné poruchy či jiné závady na vozidle v době pronájmu, která vznikne bez zavinění nájemce, a která podstatně zhoršuje řádné užívání vozidla, je pronajímatel povinen zabezpečit opravu vozidla, a to nejpozději do 72 hodin od jejího oznámení nájemcem. V případě, že závada nebude odstraněna v této lhůtě, je pronajímatel povinen nájemci poskytnout náhradní vozidlo nebo vrátit nájemci odpovídající část nájemného.
13. Pojištění vozidla pokrývá škodu způsobenou živly nebo vzniklou v důsledku havárie, odcizení či vandalismu. Pojištění nepokrývá škodu způsobenou:
-krádeží osobních věcí,
-poškozením markýzy,
-poškozením pneumatik,
-poškozením interiéru vozidla.
14. Pronajímatel si vyhrazuje právo na dodatečnou kontrolu poškození exteriéru vozidla po jeho umytí, a to nejdéle 10 dní od vrácení vozidla nájemcem.
15. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že pronajímatel má právo v době nájmu používat ke sledování vozidla systém GPS.
16. Pojištění vozidla je sjednáno jako pojištění se spoluúčastí, kterou při vzniku pojistné události hradí nájemce. Spoluúčast je omezena do výše bezpečnostní kauce, tedy 35 tisíc korun. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce odpovědný vůči pronajímateli za celou výši způsobené škody na vozidle.
Pojištění vozidla je platné v následujících zemích: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
17.Vznikne-li na vozidle škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce stanovených touto smlouvou (požití alkoholu před či při řízení vozidla, neoprávněné úpravy na vozidle, nesprávné použití obytného vozu a jeho vybavení, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.), je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu nad rámec výše kauce, která vznikla pronajímateli v souvislosti s porušením těchto povinností nájemce.